Систематично проучване на всички съответни аспекти на организационната култура, получени директно от служителите и компетентните представители на компанията.

Проучването създава профил на компанията, който включва оценка на всички значими аспекти на организационната култура и дава предложения за подобряване и развитие на организационното представяне и цялостната дейност на организацията.

Ползите от проучването са следните:

• Осигуряване на систематичен и интегриран преглед на профила на компанията въз основа на 6 измерения на организационната култура по признатия модел на Хофстеде
• Придобиване на представа за мотивацията, удовлетвореността и ангажираността на служителите по отношение на различни организационни аспекти (възнаграждения и придобивки, работни задачи, автономност, възможности за професионално развитие, NET Promoter Score и др.)
• Оценка на стиловете на ръководство и предлагане на ключови стъпки в план за действие, насочен към извършване на организационни промени

Резултатите от проучването засягат:

• Подобряване на мотивацията и ефективността на служителите
• Непрекъснато развитие на организацията
• Подобряване на организационните резултати
• Стратегическо подобряване на бизнеса