Когато искате да получите точна и обективна информация за хора, Harrison Assessments ви дава тази възможност – само един въпросник, който ви дава ключовата информация, необходима за привличане на таланти, задържане и ангажиране на хора, развитие на таланти и лидери или кариерно консултиране.

Harrison Assessments предлага инструмента за прогнозен анализ SmartQuestionnaire®, който дава пълен преглед над кандидата или вече наето лице. Този въпросник за ранкиране на предпочитанията измерва широк набор от ключови аспекти, които иначе биха били необходими за оценка в рамките на няколко часа чрез различни методи. SmartQuestionnaire® е наистина „умен“, като за по-малко от 25 минути измерва 175 фактора, които влияят върху успеха в бизнеса и представянето в работата.

 

Harrison

Основни характеристики на Harrison Assessment:
  • HA е инструмент, печелил редица награди и признания. Базира се на 30 години опит, а качеството му е доказано в повече от 2 500 000 извършени изследвания.
  • Доказано предиктивен и валидиран инструмент.
  • Базиран на уникални теории за поведението – Теория за ефективността на удовлетвореността и Теория за парадокса.
  • Подобрява ефективността на оценката, като използва само един въпросник, който позволява широко приложение на индивидуално и организационно ниво.
  • Наборът от компетенции във Формулата на успешното представяне е регулируем и може да бъде персонализиран според вашите нужди.

 

Основни ползи от използването на Harrison Assessment:
  • Подобрява бизнес резултатите чрез намаляване на разходите за набиране и текучество на хора.
  • Насочва цялостната организационна стратегия и планиране чрез прецизна идентификация и развитие на хора с висок потенциал.
  • Увеличава производителността, удовлетворението от работата, както и задържането чрез по-добро приспособяване на служителите към работата.
  • Осигурява ефективно обучение, развитие и планиране на насоки за постижения чрез идентифициране на фактори, свързани с конкретната работа.
  • Повишава производителността на екипа чрез подобряване на екипната динамика и разбиране на силните и слабите страни на всеки човек в него.

 

 

Стойността от използването на Harrison Assessments е гарантирана от: