Emocionalna inteligencija je pojam koji privlači sve veću pažnju u savremenom poslovanju zahvaljujući sve jasnijem uvidu u širok spektar pozitivnih efekata koje ima na organizacijski uspeh. Sam konstrukt se odnosi nainteligentne odgovore na negativna osećanja, kao i korišćenje specifičnih veština za stvaranje pozitivnih emocija kako kod sebe, tako i kod drugih kroz prisutnost, empatičnost, autentičnost, rezilijentnost i osnaživanje pozitivnih ponašanja. .

Istraživanja pokazuju da svesnost o sopstvenim emocijama, kao i sposobnost uspešnog upravljanja njima predviđa uspeh u većoj meri nego klasična inteligencija. Dokazano je da EI ima značajnu pozitivnu povezanost sa visokim performansom, liderskim veštinama, posvećenošću, otpornošću na stres, visokim prodajnim performansama, kao i visoko razvijenim veštinama u radu sa klijentima/kupcima..

Od konceptualizacije pojma EI u savremenoj psihologiji, postojala su različita viđenja o tome na koji način ona treba da se meri. Suštinska razlika u ovim pristupima se zasniva na različitom viđenju prirode ovog koncepta. Prema dosadašnjim pristupima, EI možemo posmatrati kao sposobnost (EQ), osobinu ličnosti ili kao tendenciju u ponašanju koja je podložna promeni, a koju zastupa razvojni pristup. Razvojni pristup omogućava merenje EI u svrhu selekcije, ali takođe i u svrhu njenog daljeg razvoja. . Zajedno sa našim partnerom Genos, omogućavamo našim klijentima precizno utvrđivanje trenutnih kompetencija emocionalne inteligencije, kao i programe koji dalje omogućuju razvoj EI na pojedinačnom, ali i na organizacijskom nivou.